“தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை: A Comparative Study of Kilai and Aayam As Illustrated in the Anthologies”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 7, no. 27 (August 22, 2021): 91–97. Accessed June 17, 2024. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/7.