தங்கச்சாமி சத்தியராஜ். “மொழி, ஓர் அமைப்பொழுங்கு அணுகுமுறையில் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நூன்மரபு: Ilakkaṇaviyal aṇukumuṟaiyil tolkāppiya eḻuttatikāra nūṉmarapu”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 7, no. 28 (November 24, 2021): 58–71. Accessed December 4, 2021. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/54.