“சொல் எனும் சோலையிலே திருக்குறளும் தம்மபதமும் Thirukkural and Dhammapadam in the Oasis of Words”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 10, no. 38 (May 29, 2024): 33–51. Accessed July 16, 2024. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/267.