சு.மோகனப்பிரியா சு.மோகனப்பிரியா. “புலம்பெயர்வால் நேரும் பண்பாட்டு அடையாள இழப்புகள் (ஈழ மக்களை முன்வைத்து)”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 10 (August 10, 2017): 48–52. Accessed September 27, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/195.