முனைவர் ப.சுதா முனைவர் ப.சுதா. “கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 10 (August 10, 2017): 43–47. Accessed September 28, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/194.