முனைவர் பா.கவிதா முனைவர் பா.கவிதா. “ஃபிராய்டிய உளவியலும் பாலுணர்வு மேன்மைக் கருத்தாக்கமும் (சங்க அகக்குறியீடுகளை முன்வைத்து)”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 10 (August 10, 2017): 30–38. Accessed September 27, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/192.