த.மகேஸ்வரி த.மகேஸ்வரி. “மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 10 (August 10, 2017): 26–29. Accessed September 28, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/191.