முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம். “புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 10 (August 10, 2017): 17–25. Accessed September 27, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/190.