இ.ஜெனிபாமேரி இ.ஜெனிபாமேரி. “அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 10 (August 10, 2017): 11–16. Accessed September 27, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/189.