மு. கயல்விழி மு. கயல்விழி. “கலை வளர்த்த தேவரடியார்கள்: Devaradiyar-the Art Developers”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 6, no. 24 (November 10, 2020): 39–53. Accessed August 10, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/180.