தெ. வெற்றிச்செல்வன். “புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The Cultural Adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 7, no. 28 (November 24, 2021): 36–44. Accessed December 4, 2021. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/18.