முனைவர் ஆ. மணி ஆ. மணி. “திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who Is the Commentator of Special Songs of Thirumurukatrupadai?”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 6, no. 24 (November 10, 2020): 4–27. Accessed May 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/178.