தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் தமிழ்க்கதிர். “மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl Matippurai)”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 2, no. 7 (November 10, 2016): 76–78. Accessed November 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/162.