முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் (இளமாறன்) பா. ஜெய்கணேஷ். “தொல்காப்பிய வாசிப்பு வரலாறும் பதிப்புகளின் உருவாக்கமும்: Tolkāppiya vācippu varalāṟum patippukaḷiṉ uruvākkamum”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 2, no. 7 (November 10, 2016): 25–48. Accessed November 30, 2022. https://inamtamil.com/journal/article/view/159.