வையாபுரிப்பிள்ளை ச.வையாபுரிப்பிள்ளை. “தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar Period”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 1, no. 4 (February 10, 2016): 12–18. Accessed August 10, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/133.