“கர்ணன் படமதிப்பீடும் இனவரைவியல் பதிவுகளும்: Karna Image Assessment and Ethnographic Records”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 7, no. 27 (August 22, 2021): 72–90. Accessed June 17, 2024. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/13.