முனைவர் சே. ம. “சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 6, no. 21, May 2020, pp. 4-21, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/86.