“தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை: A Comparative Study of Kilai and Aayam As Illustrated in the Anthologies”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 7, no. 27, Aug. 2021, pp. 91-97, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/7.