முனைவர் ப.சுதா ம. ப. “கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 3, no. 10, Aug. 2017, pp. 43-47, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/194.