முனைவர் ஜெ.ரஞ்சனி ம. ஜ. “புழங்குகருவிகளைக் குழந்தைகட்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் குழ.கதிரேசன் கவிதைகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 3, no. 10, Aug. 2017, pp. 39-42, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/193.