த.மகேஸ்வரி த. “மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 3, no. 10, Aug. 2017, pp. 26-29, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/191.