முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் ம. ப. ச. “புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 3, no. 10, Aug. 2017, pp. 17-25, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/190.