இ.ஜெனிபாமேரி இ. “அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 3, no. 10, Aug. 2017, pp. 11-16, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/189.