மு. கயல்விழி ம. க. “கலை வளர்த்த தேவரடியார்கள்: Devaradiyar-the Art Developers”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 6, no. 24, Nov. 2020, pp. 39-53, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/180.