தெ. வ. . “புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The Cultural Adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 7, no. 28, Nov. 2021, pp. 36-44, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/18.