முனைவர் ஆ. மணி ஆ. ம. “திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who Is the Commentator of Special Songs of Thirumurukatrupadai?”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 6, no. 24, Nov. 2020, pp. 4-27, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/178.