தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் த. “மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl Matippurai)”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 2, no. 7, Nov. 2016, pp. 76-78, https://inamtamil.com/journal/article/view/162.