முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் (இளமாறன்) ப. ஜ. “தொல்காப்பிய வாசிப்பு வரலாறும் பதிப்புகளின் உருவாக்கமும்: Tolkāppiya vācippu varalāṟum patippukaḷiṉ uruvākkamum”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 2, no. 7, Nov. 2016, pp. 25-48, https://inamtamil.com/journal/article/view/159.