வையாபுரிப்பிள்ளை ச. “தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar Period”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 1, no. 4, Feb. 2016, pp. 12-18, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/133.