வியாசன் அ., and பவநேசன் வ. “யாழ்ப்பாணத்து இந்து சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்புலவர்களினதும் சமய பிரசாரகர்களினதும் வகிபங்கு: The Role of Women and Religious Propagandists in the Development of the Hindu Community in Jaffna”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 7, no. 27, Aug. 2021, pp. 15-39, https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/1.