முனைவர் சே. ம. (2020) “சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 6(21), pp. 4–21. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/86 (Accessed: 10 August 2022).