“தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை: A comparative study of kilai and aayam as illustrated in the Anthologies” (2021) இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 7(27), pp. 91–97. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/7 (Accessed: 17 June 2024).