தங்கச்சாமி ச. (2021) “மொழி, ஓர் அமைப்பொழுங்கு அணுகுமுறையில் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நூன்மரபு: Ilakkaṇaviyal aṇukumuṟaiyil tolkāppiya eḻuttatikāra nūṉmarapu”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 7(28), pp. 58–71. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/54 (Accessed: 4 December 2021).