“சொல் எனும் சோலையிலே திருக்குறளும் தம்மபதமும் Thirukkural and Dhammapadam in the oasis of words” (2024) இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 10(38), pp. 33–51. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/267 (Accessed: 16 July 2024).