சு.மோகனப்பிரியா ச. (2017) “புலம்பெயர்வால் நேரும் பண்பாட்டு அடையாள இழப்புகள் (ஈழ மக்களை முன்வைத்து)”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 48–52. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/195 (Accessed: 27 September 2022).