முனைவர் ப.சுதா ம. ப. (2017) “கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 43–47. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/194 (Accessed: 28 September 2022).