முனைவர் ஜெ.ரஞ்சனி ம. ஜ. (2017) “புழங்குகருவிகளைக் குழந்தைகட்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் குழ.கதிரேசன் கவிதைகள்”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 39–42. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/193 (Accessed: 27 September 2022).