முனைவர் பா.கவிதா ம. ப. (2017) “ஃபிராய்டிய உளவியலும் பாலுணர்வு மேன்மைக் கருத்தாக்கமும் (சங்க அகக்குறியீடுகளை முன்வைத்து)”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 30–38. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/192 (Accessed: 28 September 2022).