த.மகேஸ்வரி த. (2017) “மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன்”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 26–29. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/191 (Accessed: 27 September 2022).