முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் ம. ப. ச. (2017) “புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள்”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 17–25. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/190 (Accessed: 28 September 2022).