இ.ஜெனிபாமேரி இ. (2017) “அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள்”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(10), pp. 11–16. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/189 (Accessed: 27 September 2022).