மு. கயல்விழி ம. க. (2020) “கலை வளர்த்த தேவரடியார்கள்: Devaradiyar-the art developers”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 6(24), pp. 39–53. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/180 (Accessed: 2 October 2023).