தெ. வ. . (2021) “புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The cultural adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 7(28), pp. 36–44. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/18 (Accessed: 4 December 2021).