முனைவர் ஆ. மணி ஆ. ம. (2020) “திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who is the Commentator of special Songs of Thirumurukatrupadai?”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 6(24), pp. 4–27. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/178 (Accessed: 2 October 2023).