தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் த. (2016) “மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl matippurai)”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 2(7), pp. 76–78. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/162 (Accessed: 30 November 2022).