முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் (இளமாறன்) ப. ஜ. (2016) “தொல்காப்பிய வாசிப்பு வரலாறும் பதிப்புகளின் உருவாக்கமும்: Tolkāppiya vācippu varalāṟum patippukaḷiṉ uruvākkamum”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 2(7), pp. 25–48. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/159 (Accessed: 30 November 2022).