வையாபுரிப்பிள்ளை ச. (2016) “தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar period”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 1(4), pp. 12–18. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/133 (Accessed: 10 August 2022).