“கர்ணன் படமதிப்பீடும் இனவரைவியல் பதிவுகளும்: Karna Image Assessment and Ethnographic Records” (2021) இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 7(27), pp. 72–90. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/13 (Accessed: 17 June 2024).