வியாசன் அ. and பவநேசன் வ. (2021) “யாழ்ப்பாணத்து இந்து சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்புலவர்களினதும் சமய பிரசாரகர்களினதும் வகிபங்கு: The role of women and religious propagandists in the development of the Hindu community in Jaffna”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 7(27), pp. 15–39. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/1 (Accessed: 25 September 2021).