முனைவர் சே. முனியசாமி. 2020. “சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 6 (21). India:4-21. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/86.